Thursday, September 30, 2010

Kannan, my master..

ஆளானேன் நான் கண்ணனுக்கே
பேராயிரம் கொண்ட பெருமானுக்கே
தேராழி போல் சுழற்றி பின்
போரை தனதாக்கிய பிரானுக்கே

குலதெய்வமே, கண்ணபிரானே, குன்றத்து கோனேரியில் வராகமாய் நின்றானே,
கலிவரதா, எளியவர்கரசே , சிறீராமா  சரணடைந்தேன் நின் தாளே!
வலியுற்ற மானுடப்பற்று அற்றரியதொழிந்திலேன், நினக்காளானேன்,
பொலிக நின்னருள் கொண்டு, பணிசெய்து கிடக்கிறேன், சொல்லொரு சொல்லே!

visited tirumalai last sunday, he really has become my master. In so many subtle ways he modifies my life..kannan didn't weild any weapon in mahabharatha war.He just transformed his chariot into a chakkaram and ultimately triumphed.. and attained his goal..dushta shikshana, shista paripaalana..let him always be in our heart to guide us at all times..

Wednesday, September 29, 2010

Dasharatha's laments...( dasharathan's pulambal)

வா, போகு, வா இன்னம் வந்தொருக்கால்
கண்டு போ,மலராள் கூந்தல்
வேய் போலும் எழில் தோளி தன் பொருட்டா
விடையோன் தன் வில்லை செற்றாய்
மா போகு நெடுங்கானம் வல்வினையேன்
மனமுருக்கும் மகனே ! இன்று !
நீ போக, என் நெஞ்சம் இரு பிளவாய்ப்
போகாதே நிற்குமாறே !

குலசேகர அழ்வார்

வேய் போலும் எழில் தோளி.. she who has a frame like a bamboo..vidayon - shiva

Come here, come near, my dearest.
pangs of separation, the most i fearest.
heal my wound, come again before you go,
A slender frame, her tender glow
Inspired you to break the mighty bow?
Distant wilderness, whither do you  go?
my son, dear, I live to see this day's mirth!
intact, cold hearted , which can't be done away with!
kulashekara azhwar..
A note about kulashekara azhwar..
kulashekaran was a king who ruled chera kingdom..part of kerala and part tamilnadu,karur and kongu region..
He was one among the 12 divine people who spread vaishnavism by their songs. kulashekaran was an ardent devotee of sri rama..so much so that he once rised  up to send his troops to help rama,while he was listening to ramayana kalakshepam.This pasuram is one among the ten of dasharatha's laments about rama's separation ..nice to read in tamil..would love to listen in music format..

Withered flowers..

I walked past your grave,
with brave face and silent sobs
misty stare and vacant looks
heart broken, yet pertinent sway..

I stepped aside, as if i know not-
your stone, the flowers and the name
eyes of my heart tightly shut
lest some tears might fall!

why do i lament? why to complain?
whither did you come? for it was he who gave
my life, my dearest and my soul
allowed to play a while, and took away! my life!

Tuesday, September 28, 2010

on his lotus feet

மலர் கண்ணன் ,மலர் முகம் , மலர் மங்கை உறையும் மார்வன்,
மலர் தரித்த கொப்பூழ் உந்தி ,மலர் கரம், இரு பாதங்களும் ,
எனதன்று எனதன்று என்றிதயம் மலராக்கி குவித்து 
நினக்கே அளித்தேன் , நின் பாத மலர்கட்கே மலராக....

kannan is variously described as padhmanabha, kamala nayana, rajeeva lochana, kamala sharanu...this one i thought when i was driving my car listening to a telugu krithi..parama purusha nirupamaana sharanu sharanurae..

Monday, September 27, 2010

sarugugal..

சருகுகள்
உடல் சுருங்கி  காய்ந்த  நிலை 
உயிர்  துறந்து  பறந்த இலை
இனி  பயணம்  எங்கே  என
காற்றின்  கைக்குள்  சரணடைந்தன 
சருகே உனை கண்டு  உருகுகின்றேன்  ,
எனக்கும்  வயது  வளரும்போது 
காய்ந்து  சுருங்கி  மடங்கும்போது 
காற்றாய் வருவானோ என் கண்ணன் 
நோகாமல்  உதிர்ப்பானோ என் கிளையில் 

why did i choose to be a blogger?

first things... of late i found out internet is a useful tool to communicate..
and a best friend at times when we are alone..
not that i am all to myself.. I do have friends. People whom i care, friends whom i can share my views..and worth spending time.
basically i attempted to write in tamil..my mother tongue. English.. sometimes very far, sometimes close..but never proficient..
not that there are dearth of people writing poetry, if at all i can say that i can write some..
its only that i sometimes cannot stop writing down my views..whatever they may be..if that is going to make some of my close people happy ,, purpose is achieved..
most importantly i love old tamil compositions..maybe it will be good to spread the sweetness of tamil vaishnava poems.These are some with profound depth and love towards kannan, my lord and benefactor. These totaling 4000 are called pasurams..one of the earliest in bhakthi cult in India